«Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016

kathsτου κ. Αθ. Κατή

Δημοσιεύθηκε και δέχεται προτάσεις το καθεστώς ενισχύσεων «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 από 4 Απριλίου και μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018. Στόχος του καθεστώτος είναι να ενισχυθεί η ίδρυση νέων ανεξάρτητων επιχειρήσεων αλλά και να επιδοτηθούν οι ανεξάρτητες επιχειρήσεις που δεν έχουν υπερβεί τον 7ο χρόνο λειτουργίας τους. Το καθεστώς αφορά τους κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας που εντάσσονται στον αναπτυξιακό νόμο και μόνο.

Στο καθεστώς θα διατεθεί το ποσό των 150.000.000 από τα οποία τα 120.000.000 ευρώ θα αφορούν άμεσες επιδοτήσεις και τα 30.000.000 € θα αφορούν σε φορολογική απαλλαγή.

ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ

Πριν από όποια ενέργεια οι επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν αναλτυικά αν ή επιχείρησή τους καλύπτει τα κριτήρια των ΝΕΩΝ και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ όπως τα ορίζει το καθεστώς.

Έτσι οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις σωρευτικά:
α) Είναι νέες. Για τις ανάγκες του παρόντος «Νέες ΜΜΕ» λογίζονται οι υπό σύσταση ή νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής δεν έχει παρέλθει επταετία από την ημερομηνία ίδρυσης που αναφέρεται στην καταχώρισή τους στο Γ.Ε.Μ.Η. ή στο οικείο μητρώο και δεν έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης, εκτός εάν η καθεμία από τις συγχωνευθείσες εμπίπτει στον περιορισμό της επταετίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως «Νέες ΜΜΕ», οι ΜΜΕ του προηγούμενου εδαφίου, οι οποίες ελέγχονται από μετόχους επιχειρήσεων που διέκοψαν τη λειτουργία τους κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο, εφόσον δραστηριοποιούνται στην ίδια ή σε όμορες αγορές,
β) Δεν είναι συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις και επιπλέον δεν συνδέονται μέσω φυσικών προσώπων με μεγάλη επιχείρηση, ανεξαρτήτως αγοράς στην οποία δραστηριοποιούνται. Στις ομάδες φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού, προσμετρούνται επίσης και οι συγγενείς α', β' βαθμού και οι σύζυγοι αυτών.
Δικαιούχοι για το παρόν καθεστώς είναι, επιπλέον, οι νέες ΜΜΕ στην εταιρική σύνθεση των οποίων μετέχουν και φυσικά πρόσωπα που διατηρούν μικρή ατομική επιχείρηση, εφόσον η τελευταία δεν είναι συνδεδεμένη ή συνεργαζόμενη με άλλες επιχειρήσεις.
Επιπλέον οι παραπάνω επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν τη νομική μορφή:
α. ατομική επιχείρηση,
β. εμπορική εταιρεία,
γ. συνεταιρισμός,
δ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις,
ε. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου,
στ. επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ,
ζ. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις.

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ – ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ.

Οι επιχειρήσεις που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις έχουν διαφορετική μεταχείριση ως προς τα είδη ενισχύσεων σε σχέση με τα άλλα καθεστώτα,

Έτσι όσες δικαιούνται άμεση επιδότηση (τρόφιμα πληροφορική, εξωστρεφείς κλπ), λαμβάνουν το μέγιστο ποσοστό επιδότησης που αφορά στην περιοχή τους. Για τη Δυτική Ελλάδα είναι 45% και οι παραπάνω το λαμβάνουν ολόκληρο ενώ στα άλλα καθεστώτα θα λάμβαναν μόνο το38,5%.

Σχετικά με το μέγεθος των επιχειρήσεων στο παρόν καθεστώς το μέγεθος της επιχείρησης που υποβάλει την πρόταση προσδιορίζεται με βάση την εταιρική σύνθεση που δηλώνεται ότι αυτός θα έχει κατά το χρόνο έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και όχι με βάση την εταιρική σύνθεση του χρόνου υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Για το λόγο αυτό ο φορέας θα πρέπει να προσδιορίσει τυχόν συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με βάση την εταιρική σύνθεση όπως θα ισχύει κατά το χρόνο έναρξης εργασιών και να υποβάλει τα σχετικά δικαιολογητικά τεκμηρίωσης γι αυτές.
Στον τομέα των δαπανών δεν υπάρχει διαφοροποίηση όπως δεν υπάρχει διαφοροποίηση και στον τομέας της όλης διαδικασίας υποβολής, αξιολόγησης και υλοποίησης της επένδυσης του κάθε επενδυτικού σχεδίου.

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης για υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:
α. για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό των 250.000 ευρώ,
β. για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ,
γ. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 ευρώ,
δ. για τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις όλων των μορφών στο ποσό των 50.000 ευρώ.

Αναλυτικά μπορείτε να δείτε την προκήρυξη στη σελίδα μας www.anelixi.eu στα τρέχοντα προγράμματα.

«ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ». ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Παράλληλα με το παραπάνω πρόγραμμα των νέων επιχειρήσεων έχει προκηρυχτεί και το καθεστώς των επιδοτήσεων, μέσω του αναπτυξιακού νόμου 4399, και των επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται για την προσθήκης ή αντικατάσταση μόνο εξοπλισμού στην παραγωγική τους διαδικασία.

Σκοπός του καθεστώτος είναι η δημιουργία ενός πλαισίου ενισχύσεων περιορισμένου εύρους με ιδιαίτερα απλοποιημένες διαδικασίες. Μέσω του συγκεκριμένου καθεστώτος θα ενισχυθούν μόνο με φορολογικές απαλλαγές, δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται εντός της μονάδας υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αρχική επένδυση.

Ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων είναι η 4η Απριλίου 2018 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής η 15η Δεκεμβρίου 2018 εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός του καθεστώτος.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ και αφορά το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.
Το καθεστώς ενίσχυσης μηχανολογικού εξοπλισμού λειτουργεί στην ίδια λογική με τα άλλα καθεστώτα και διαφέρει στα παρακάτω σημεία:

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ:

Σε αυτό το καθεστώς επιδοτούνται οι παρακάτω και μόνο δαπάνες:

 1. Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων συμπεριλαμβανομένων των ειδικών εγκαταστάσεων.
 2. Η αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων όχι παλαιότερων των επτά (7) ετών από την ημερομηνία πρώτης κτήσης τους, που προέρχονται από παραγωγική μονάδα για την οποία σωρευτικά συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
  αα) η μονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της,
  ββ) η αγορά πραγματοποιείται από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου που δεν σχετίζεται με τον πωλητή,
  Όταν ένα μέλος της οικογένειας ή ένας υπάλληλος του αρχικού ιδιοκτήτη αναλαμβάνει μια μικρή επιχείρηση, δεν ισχύει ο όρος ότι τα στοιχεία ενεργητικού πρέπει να αγοράζονται από τρίτους που δεν σχετίζονται με τον αγοραστή.
  γγ) η οικεία συναλλαγή γίνεται με τους συνήθεις όρους της αγοράς,
  δδ) στοιχεία ενεργητικού που έχουν επιχορηγηθεί στο παρελθόν από άλλα καθεστώτα ενισχύσεων εξαιρούνται από τις επιλέξιμες δαπάνες, και
  εε) η αγορά πραγματοποιείται από ΜΜΕ.
 3. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων των οποίων αποκτάται η χρήση, και με τον όρο ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός θα περιέλθει στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης.
 4. Η αγορά μεταφορικών μέσων, που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. Η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων δεν ενισχύεται.
 5. Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ενώ σε όλα τα άλλα καθεστώτα του ανατπυξιακού νόμου η αξιολόγηση είναι συγκριτική μεταξύ των επενδύσεων που έχουν υποβληθεί στο καθεστώς του εξοπλισμού η αξιολόγηση είναι άμεση - με βάση την αρχή του πρώτος υποβάλει την πρόταση πρώτος αξιολογείται - και ολοκληρώνεται εντός 50 ημερών από την ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής.
Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων υπαγωγής περιλαμβάνει:
α. έλεγχο πληρότητας,
β. έλεγχο νομιμότητας,
γ. αξιολόγηση επενδυτικού σχεδίου,
δ. έκδοση εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης για την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου.
Περισσότερες πληροφορίες για το καθεστώς στη σελίδα μας www.anelixi.eu και στα τρέχοντα προγράμματα.

Last modified on Monday, 23/04/2018

Πρωτοσέλιδο Τελευταίας Έκδοσης

Πρωτοσέλιδο Τελευταίας Έκδοσης

PDF, E-Paper τελευταίας έκδοσης εδώ

Ανασκόπηση 2018

Πρωτοσέλιδο Ανασκόπησης

Δείτε το PDF εδώ

Δίκτυο Forum Ανάπτυξης

Δειτε το καναλι μας στο YouTube

Video Gallery

Αρχή Σελίδας