ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ: Clinical characteristics of the recovered COVID-19 patients with re-detectable positive RNA test

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Jianghong An, Xuejiao Liao, Tongyang Xiao et al

ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.26.20044222v1

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ : medrxiv  26-03-20

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

από  Konstantinos Dimou

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΚΔΟΤΗ:

Αυτό το άρθρο είναι προεκτύπωση και δεν έχει πιστοποιηθεί. Αναφέρει νέα ιατρική έρευνα που δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί και επομένως δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την καθοδήγηση της κλινικής πρακτικής.

Ο καθημερινός αγώνας της επιστημονικής κοινότητας με τον χρόνο για εύρεση θεραπευτικής αγωγής έναντι του ιού SARS-CoV-2 προσανατόλισε μία μερίδα ερευνητών στη μελέτη της εγκυρότητας αλγορίθμων πρόβλεψης δεσμεύσεων ανθρώπινων αντιγόνων λευκοκυττάρων (HLA-Ι και HLA-ΙΙ) στην οικογένεια των ιών Coronaviridae και ειδικά στο SARS-CoV-2, με σκοπό τη δημιουργία ισχυρών επιτόπων εμβολίου για τον SARS-CoV-2 που θα προσφέρουν μακροχρόνια κυτταρική ανοσία. Η βασική ιδέα ήταν να αξιοποιηθούν τα εργαλεία πρόβλεψης HLA-Ι και HLA-ΙΙ Τ-λεμφοκυττάρων από τον RECON® (Υπολογισμός επίτοπων σε πραγματικό χρόνο για την Ογκολογία) στην αναγώριση επίτοπων Τ-κυττάρων σε ιικά γονιδιώματα από την οικογένεια Coronaviridae και συγκεκριμένα σε γονιδίωμα του SARS-CoV-2.
Ο RECON® είναι πλατφόρμα βιοπληροφορικής που αναπτύχθηκε με χρήση πρωτεωμικού προφίλ των επιμέρους αλληλόμορφων HLA-I και HLA-II για την πρόβλεψη κανόνων δέσμευσης πεπτιδίων σε ένα διαφορετικό σύνολο τέτοιων αλληλομόρφων. Για να ελεγχθεί η καταλληλότητα αυτών των εργαλείων για τον εντοπισμό των επιτόπων των ιογενών Τ-κυττάρων, επικυρώσαμε αρχικά τις προβλέψεις HLA-I και HLA-II σε επιτόπους της οικογένειας Coronaviridae που κατατέθηκαν στη βάση δεδομένων Virus Pathogen Database and Resource Resource (ViPR). Στη συνέχεια, χρησιμοποιούμε τους HLA-I και HLA-II προγνωστικούς μας δείκτες για να αναγνωρίσουμε 11.776 HLA-I και 7.991 HLA-II υποψήφια πεπτίδια δέσμευσης σε όλα τα 12 ανοικτά πλαίσια ανάγνωσης (ORFs) του SARS-CoV-2. Αυτός ο εκτενής κατάλογος προσδιορισμένων υποψήφιων πεπτιδίων καθοδηγείται από το μήκος των ORF και από τον σημαντικό αριθμό αλληλόμορφων HLA-I και HLA-II που μπορούμε να προβλέψουμε (74 και 83 αντίστοιχα), παρέχοντας κάλυψη άνω του 99% για τον πληθυσμό της Αμερικής ΗΠΑ , της Ευρώπης και της Ασίας, τόσο για τα HLA-I όσο και για τα HLA-II.
Από τα ζεύγη αλληλόμορφων πεπτιδίων-HLA-I που περιγράφηκαν από το SARS-CoV-2, 368 ζευγάρια αντιστοιχούσαν πανομοιότυπα με τα προηγουμένως αναφερόμενα ζεύγη στη βάση δεδομένων ViPR, τα οποία προέρχονταν από άλλες μορφές κορωνοϊών και από τα ζεύγη αυτά τα 320 (89,1%) είχαν ένα θετικό αποτέλεσμα ανάλυσης σύνδεσης MHC. Η ανάλυση αυτή ενισχύει την εγκυρότητα των προβλέψεών και σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη ταυτοποίηση πολλαπλών υποθετικών επιτόπων για Τ-κύτταρα CD4 + και CD8 +, των οποίων οι ιδιότητες σύνδεσης HLA καλύπτουν σχεδόν ολόκληρο τον πληθυσμό, αποτελεί θετική εξέλιξη για τη δημιουργία προφυλακτικού εμβολίου που θα επάγει ευρεία κυτταρική ανοσία.

ΠΗΓΗ: EMBIA-LMBI     Η σελίδα στo FB της ερευνητικής ομάδας του Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας και Ανοσολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών  με το συντονισμό του αν. Καθηγητή Βιοχημείας κ.Κωνσταντίνου Πουλά.Το  symboulos.gr θα διευρύνει τη συνεργασία με την έγκριτη επιστημονική ομάδα, προσφέροντας πολύπλευρη επιστημονική ενημέρωση για την  πανδημία